1. feb, 2018

Låg vitamin D-status är associerad med ökad tyrotropinreceptorantikroppstiter i gravesjukdom.

Låg vitamin D-status är associerad med ökad tyrotropinreceptorantikroppstiter i gravesjukdom.

Låg vitamin D-status är associerad med ökad tyrotropinreceptorantikroppstiter i gravesjukdom.
Zhang H1, Liang L1, Xie Z1.
Författarinformation
abstrakt
MÅL:

D-vitaminbrist är enligt uppgift kopplad till en mängd olika autoimmuna sjukdomar. Relationen mellan sköldkörtel autoimmunitet i Graves sjukdom (GD) och D-vitaminbrist är dock oklart. Målet med denna studie var att avgöra huruvida ökad tyreoidhormon autoantikropptiter är associerad med D-vitaminbrist hos GD-patienter.
METODER:

Totalt rekryterades 70 patienter med GD och 70 matchade kontrollpersoner i vår studie. Nivåerna av 25-hydroxivitamin D (25 [OH] D), kalcium, paratyroidhormon (PTH), fri trijodtyronin (FT3), fri tyroxin (FT4), tyroidstimulerande hormon (TSH), tyrotropin-receptorantikroppar (TRAB) , sköldkörtel-peroxidas-antikropp (TPOAb) och tyroglobulin-antikropp (TgAb) och serum som samlats in från dessa patienter och kontroller undersöktes.
rESULTAT:

Nivån av 25 (OH) D och serum från Trab positiva GD patienter var signifikant lägre än i serum från friska kontroller eller Trab negativa patienter. Jämfört med kontrollpersoner ökade emellertid nivåen av PTH i serum hos TRAb-positiva GD-patienter. Hastigheten av vitamin D-brist (definierad som serum 25 [OH] D <50 nmol / l) och Trab-positiva GD patienter var signifikant högre än i friska kontroller eller Trab negativa patienter GD. Nivån av 25 (OH) D i serum var omvänt korrelerad med TRAb-titer i serum av TRAb-positiva GD-patienter. Men våra resultat visar inte ett samband mellan 25 (OH) D-nivå och nivåerna av TPOAb, TgAb, FT3, FT4, eller TSH.
SLUTSATS:

Låg D-vitaminstatus är förknippad med ökad Trab titer och GD, vilket tyder på en möjlig koppling mellan D-vitaminstatus och ökad sköldkörtelautoimmunitet och GD patienter.