Kenny Chesney -

  When I Close My Eyes
Kenny Chesney